Ontmoetingen in Rome

Eduard Kimman S.J. ontmoet de PausNationaal Directeur Eduard Kimman S.J. was in juni jl. in Rome voor de jaarlijkse vergadering van de Pauselijke Missiewerken. Hij schrijft over zijn ervaringen van die week en de ontmoetingen die hij had met vele collega’s.

Intensieve gesprekken
Missio in Nederland is lid van een groot Missio-netwerk, de Pauselijke Missiewerken. In 1822 begonnen in Lyon door Pauline Jaricot. Jaarlijks komen de directeuren van meer dan honderd landen in Rome bijeen om de jaarrekeningen (het gaat om meer dan 150 miljoen dollar) en de begrotingen te bespreken. We zijn een week in Rome, waar de meeste tijd wordt besteed aan intensieve besprekingen over de ervaringen van de jonge kerken in Afrika of de evangelisatie in Latijns-Amerika. Ik zat twee dagen in een Spaanssprekende discussiegroep. Officieel is bijna iedereen in Latijns-Amerika katholiek, maar hoe is het werkelijk? Bolivia, Paraguay en een paar andere landen hebben eigenlijk een meerderheid van Indianen met inheemse rituelen zoals de verering van de voorouders. In Brazilië en Argentinië groeien de evangelische sektes. Een bisschop zei dat in Latijns-Amerika wel de Inquisitie maar niet de Reformatie plaats had. Juist het opkomend protestantisme houdt ons nu scherp, zei hij. Het christendom zit er wel, maar hoe diep? De Sociale Leer van de Kerk is een dode letter gebleven en daarom zijn er zoveel onopgeloste sociale spanningen in dit continent.

Een kleurrijk gezelschap
De gesprekken over Latijns-Amerika maken duidelijk dat van Missio in deze landen een missionaire bewustwording wordt verwacht. Iedere gelovige aanspreken om het geloof van ons doopsel te verdiepen en uit te dragen. Missio is dus niet louter een actie om geld op te halen in de rijke landen maar zoekt een getuigenis te geven van het evangelie wereldwijd. Dit kleurrijke gezelschap is zelf zo’n getuigenis. Een Congolees is directeur in Taiwan, een Indiër in Hongarije en een Pool in Papoea-Nieuw-Guinea. De directeur van Oeganda was ooit als seminarist door een Nederlands gezin geadopteerd. De correspondentie is gebleven. Het heeft hem tot een dankbare vriend van ons land gemaakt. Hij bidt nu voor ons.

E Kimman en E Mulanda

Kind van God mogen zijn
Missio is een bundeling van vier organisaties: voor kinderen, voor gezinnen, voor priesters en voor de opleiding van diakens, catecheten en priesters. Missio bemiddelt bij het vinden van sponsoren voor priesterstudenten.
De organisatie voor kinderen bloeit in de arme landen. Komt dat doordat arme kinderen zelf nauwelijks ‘kind’ zijn maar al jong mee doen met kostwinning? Mijn Indonesische collega liet zien wat hij aan gebedenboekjes, kalenders en speelgoed heeft voor kinderen. Ze mogen ‘kind’ zijn, vertelde hij. Kind van en voor God. Ik zat ondertussen te denken aan onze kinderen die goed verzorgd worden, maar gunnen wij hun ook zo’n kindsheid, zo’n kinderlijke religiositeit?

Een beetje meer in de collecteschaal
ln een continent als Afrika met kindsoldaten en handel in kinderen zijn bescherming en eigen ontwikkeling van kinderen niet vanzelfsprekend. Er moet wat gedaan worden. En dat kost geld. En dat doet Missio voor kinderen. Vooral met de collecte op de Wereldmissiedag van de kinderen, op de eerste zondag in oktober. Parochies neigen die collecte over te slaan, zoals ook gebeurt met de collecte op de Wereldmissiedag, op de voorlaatste zondag van oktober. De collecte in de VS op die dag brengt 30 miljoen euro op; in Nederland 133.000 euro. In Luxemburg 160.000 euro. Mag het eindelijk bij ons weer eens wat meer zijn?

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55