Organisatie

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder het Dicasterie  voor Evangelisatie. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

 • Bestuursorganen

  Missio heeft als organen de Nationale Raad (Algemene Raad), het Nationaal Bestuur en de Nationaal Directeur.

  De Algemene Raad bestaat uit het bestuur en de diocesane missiesecretarissen die ieder een van de zeven bisdommen vertegenwoordigen.

  De Nationaal Directeur wordt benoemd voor een periode van vijf jaar door het Dicasterie voor Evangelisatie op voordracht van de Bisschoppenconferentie van de Nederlandse kerkprovincie, die daartoe een lijst (terna) van kandidaten indient bij de Pauselijke Nuntius. De Nationaal Directeur kan eenmaal herbenoemd worden, eveneens voor een periode van vijf jaar.

  De Algemene Raad en het bestuur worden bijgestaan door het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (Missio), dat onder leiding staat van de Nationaal Directeur. Het bureau van Missio is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

 • Werkwijze

  Eind februari geeft elke nationale Missio aan het bureau van de Internationale Pauselijke Missiewerken te Rome de bedragen door die in het afgelopen jaar beschikbaar zijn gekomen om te besteden. Hiervan wordt in Rome een overzicht gemaakt tezamen met de verzoeken om hulp die door de plaatselijke bisschoppen in Afrika, Azië en Oceanië zijn ingediend.

  In mei is de jaarlijkse vergadering waarbij alle Nationaal Directeuren van alle Missio’s aanwezig zijn. In deze vergadering worden de hulpaanvragen besproken, goedgekeurd, aangepast of afgewezen.

  In de maand juli ontvangt Missio Nederland de opdracht uit Rome om de beschikbare gelden rechtstreeks over te maken naar de hulpaanvragers via de nuntius in het betreffende land. De nuntius zorgt dan voor verdere doorgeleiding van de gelden over de betreffende bisdommen, seminaries en kinderprojecten in dat land. Van de overgemaakte gelden ontvangt Missio Nederland een ontvangstbevestiging. Rapportage over de voortgang en verantwoording vindt plaats in Rome.